BU SAYFAYI PAYLAŞ

EĞİTİM ÖĞRETİM

Çağdaş Lisans Programları

İstanbul Teknik Üniversitesi güncel gelişmelere ve küreselleşmenin getirdiği ihtiyaçlara paralel olarak sürekli gelişen bir eğitim sistemi uygulamaktadır.

İTÜ, bilim dili olarak Türkçe'yi geliştirmeyi sürdürürken, küreselleşen Dünya'da İTÜ mezunlarının uluslararası ortamlarda öne çıkmalarını sağlamak amacıyla 1997 öğretim yılından başlayarak zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı ve öğretim planındaki derslerin %30 'unun İngilizce açılan derslerden alınması uygulamasını başlatmıştır. 2011 yılında dünyadaki gelişmelere paralel olarak %100 İngilizce eğitim programları açılmıştır. Yabancı Dil Seviye Sınav'ında başarılı olan öğrenciler doğrudan Üniversite eğitimine başlarken, seviye sınavında başarısız olan öğrenciler, İngilizce seviyelerine bağlı olarak bir veya iki yarıyıl zorunlu hazırlık eğitimine devam ederler.

İTÜ, öğrencilerini çok yönlü, öğrenmeyi öğrenen, yaratıcı, teknoloji kültürüne sahip bireyler olarak yetiştirme amacıyla lisans programlarını aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde düzenlemiştir:

  • Toplam kredi 153
  • Toplam kredinin %25'i Temel Bilim Dersleri,
  • Toplam kredinin %20'si Temel Mühendislik Dersleri,
  • Toplam kredinin %20'si Sosyal Bilim Dersleri,
  • Toplam kredinin %25-%35'i Meslek ve Mesleğe Yönelik Tasarım Dersleri,
  • Seçime Bağlı Ders/ Zorunlu Ders Oranı en az %17

Yeni eğitim programları ile ders sayılarını azaltılması, öğrencilere ilgileri doğrultusunda zamanlarını planlama olanağı yaratmakta ve onların kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve diğer eğitim ortamlarını etkin biçimde kullanarak araştırıcı ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirilmelerini hedeflemektedir. Değişik bölümlerde kayıtlı bulunan öğrencilerin bir çok Temel Bilim, Temel Mühendislik, İnsan ve Toplum Bilim derslerini beraber almaları ile, farklı bölümlerin öğrencilerinin birlikteliği sağlanmış, oluşturulan ortak programlar ile çift anadal uygulamalarına yeni olanaklar yaratılmıştır. Programlarda yer alan zorunlu Bilişim dersleri, öğrencilerin bu alanda hızlı gelişmelerine olanak sağlamakta ve öğrenci yurtlarına kadar taşınan internet hizmetleri İTÜ öğrencilerine çağdaş eğitim öğretim ortamı sunmaktadır.

Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce hazırlık sınıfları için Tarihi Maçka Kışlası restore edilmiştir. 3000 öğrenciye hizmet verebilecek çağdaş donanımlara duruma getirilen Maçka binasında 20 öğrenci kapasiteli 93 derslik, video ve bilgisayar laboratuarları, kütüphane ve amfiler bulunmaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulunda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi ile Sosyal Kültürel Merkez öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Yabancı Diller Okulu'nda İngilizcenin yanısıra Almanca, Fransızca, Japonca dilleri seçmeli dersler olarak verilmektedir.

Çift Anadal

Tüm dersleri en az (BB=3.0) başarı ortalaması ile tamamlamış öğrenciler, danışmanlarının onayı ile 3. Yarıyılın başından bir ay önce Çift Anadal Programı (ÇAP) için hem kendi fakültelerine, hem de ikinci anadal olarak seçtikleri programın bulunduğu fakülteye başvurabilmektedirler. ÇAP yapan öğrenciler başarılı oldukları takdirde her iki daldan lisans diploması alarak mezun olmaktadırlar.

Üniversite İçi Yatay Geçiş

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine herhangi bir lisans programından diğer bir lisans programına geçiş yapma olanağı sağlanmıştır. İTÜ öğrencileri başarılı oldukları takdirde istedikleri programa kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Yatay geçişlerde not ortalamasına göre sıralama yapılmaktadır.

Yandal Programları

İTÜ'de 2007-2008 eğitim öğretim yılından itibaren 15 program (Endüstri Ürünleri Tasarımı, Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Mekatronik, Maden Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Kimya Mühendisiliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik Mühendisiliği, matematik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği) ile yandal eğitimine başlanmıştır. Yandal programına başvurabilmek için genel not ortalamasının 2.5 olması gerekmektedir.

Öğretim Süresi

Öğretim yılı yaz yarıyılı, kış yarıyılı ve yaz okulu döneminden oluşmaktadır. Yarıyılın normal süresi on dört haftadır. Dersler bir yarıyıl sürelidir. Akademik takvim her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Öğretim; dersler, uygulamalar, proje, stüdyo çalışmaları, laboratuar çalışmaları, pratik çalışmalar, seminer ve bitirme ödevi çalışmalarından oluşur. Öğretim planında zorunlu, seçime bağlı ve serbest dersler bulunmaktadır.

Uluslararası Eşdeğerlik

Küreselleşme sürecinde, Avrupa Birliğiyle entegrasyon politikaları çerçevesinde üniversitelerin kendilerini sürekli yenileyebilmeleri, güncelleştirebilmeleri ve değişime açık bir yapı kazanmaları gerekmektedir. Çağımızda eğitim programlarının hedeflerinin, girdi ve çıktılarının, hedeflere ulaşmakta kullanılan yöntemlerin belli aralıklarla gözden geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bunun sağlanması için İTÜ yönetimi tüm bölümlerinin uluslararası kuruluşlarca akredite edilmesi sürecini başlatmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, içerikle birlikte eğitim teknolojileri açısından da önemli yatırımlar gerçekleştirilerek çağdaş teknolojinin yarattığı eğitim ortamlarının kalitesi yükseltilmiştir. İTÜ, hizmet veren kurum ile hizmetin kalitesini denetleyen otoritenin birbirinden ayrılmaları, denetlemenin bağımsız erk tarafından yapılması ilkesini benimsemiş bir kurum olarak programlarını sürekli geliştirmektedir.

Uzaktan Eğitim Projesi

İTÜ, eğitim ve öğretimde yeni teknolojilerin kullanılmasına büyük önem vermektedir. Üniversitemiz, İstanbul'un farklı bölgelerinde bulunan kampüslerini ileri teknolojilerle birleştirmiş, böylece bir kampüste verilen derslerin istenildiğinde diğer kampüslerden de canlı yayında karşılıklı etkileşimli olarak izlenmesini sağlamıştır.

www.uzem.itu.edu.tr

İTÜ e-Öğrenme Merkezi: "Ninova"

Ninova, öğretim üyelerine ve öğrencilere sınıf dışında zamandan ve mekândan bağımsız olarak buluşma imkânı sağlamaktadır. Öğrenciler derslerle ilgili sorularını evlerinden, kantinden veya internet erişimi olan herhangi bir yerden sorabilmekte ve bu sorularına öğretim üyelerinden veya sınıf içindeki diğer arkadaşlarından cevap alabilmektedirler.

Ninova sitesinde, eğitmenler tarafından eklenen derslerle ilgili not ve belgeler yer almaktadır. Ders içerikleri görsel eklerle zenginleştirilebilmekte; sınıf içi duyurular ve ödev duyurularının yapılması; öğrencilerin ödevlerinin toplanarak notlandırma işlevleri gerçekleştirilmektedir. Ninova ortamında şu an 5000’den fazla lisans, lisans üstü ve doktora öğrencisi, Ninova’da verilen eğitimlerden ücretsiz faydalanmakta; kendi aralarında ve öğretim üyeleriyle mesajlaşabilmektedir.

www.ninova.itu.edu.tr

İstanbul Teknik Üniversitesi
İTÜ Mobil İletişim
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2017